Deze Marialiederen zijn geschreven door Winfried Kuipers op traditionele melodiën. Ze mogen vrij overgenomen en gebruikt worden in locale kerken.

Wees Gegroet, Maria
(Melodie: Wees Gegroet o Sterre)  
Wij groeten U, o koningin  
Wees gegroet, Maria,
Wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds een steun voor mij,
naar uw voorbeeld leven wij.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Wees gegroet Maria,
Wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds God toegewijd
gaat ons voor in dienstbaarheid.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Wees gegroet, Maria,
Wees gegroet mijn moeder,
Bij het kruis stond u op wacht,
wees in’t lijden onze kracht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.  
Wij groeten U o koningin, o Maria,
Met U maakt God een nieuw begin, o Maria.

Refrein:
Looft haar met dankbaarheid,
Eert haar nu wereldwijd,
prijst met ons uw koningin
salvé, salvé, salvé, Regina.

U droeg Gods Zoon dichtbij uw hart, o Maria,
doorstond met Hem ook leed en smart, o Maria.

refrein

U werd vervuld van vuur en Geest, o Maria,
op ‘t allereerste Pinksterfeest, o Maria.

refrein

Zo bent u moeder van de Kerk, o, Maria
de kroon op heel Gods scheppingswerk, o Maria

refrein

Voor ons bidt u nog steeds om kracht, o Maria,
tot wij bij Hem zijn thuisgebracht, o Maria  
Ik groet u lieve moeder
(Melodie: God groet u zuivre bloeme)  
Bruiloft te Kana
(Melodie: Uit vuur en ijzer)  
Ik groet u, lieve moeder,
U was een mens als wij,
vol twijfels en vol vragen,
zo bent u ons nabij.
God zal een antwoord geven
dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven
en eren wij uw naam.

U heeft een weg gewezen
aan ieder hier op aard.
Gods wil was steeds uw leidraad
de weg uit alle kwaad.
Uw dienstbaarheid voor ieder
die hulp zo nodig had,
toont ons de ware liefde;
zo wint u ieders hart.

U was in alle eenvoud
Gods uitverkoren vrouw;
door U kwam Hij op aarde;
U bleef Hem altijd trouw.
U was dan ook vol vreugde
om zijn verheerlijking
en leefde vanaf Pinkst’ren
in Jezus’ vriendenkring.

Ten hemel opgenomen
bent u nu steeds bij God
om daar voor ons te bidden,
bekend met ieders lot
Dat wij in vrede leven
en steeds Gods wil verstaan,
om zo Gods Rijk te stichten
en eens ten hemel gaan.  
Te Kana was er bruiloftsfeest,
er heerste reeds een goede geest,
de gasten dronken vrolijk wijn
en lachten met elkander.
Het bruidspaar beloofde trouw
ze waren nu echt man en vrouw
En Jezus was ook te gast
en sprak met ieder ander.

Het feest was nog in volle gang
het duurde al drie dagen lang.
Toen bleek het wijnvat leeg te zijn.
Hoe moest het feest nu voortgaan?
Maria ging naar haar Zoon
en smeekte Hem op lieve toon
“Ach, help ons toch uit de nood”
dan kan het feest weer doorgaan.

Maria sprak de knechten toe:
“Vertrouw op Hem dan komt het goed.
Hij zal nu zeggen wat te doen
en dan gebeurt het wonder.”
En Jezus die zag haar geloof
en hield zich toen niet langer doof
Hij maakte van water wijn;
dat was zijn eerste wonder.

Ook ons beveelt Maria aan:.
Laat Jezus toe in jouw bestaan.
Vertrouw aan Hem je zorgen toe
dan krijg je ook genade
om trouw aan elkaar te zijn
gezond en rijk, maar ook bij pijn
in voor- en in tegenspoed
Hij geeft je steeds genade.

Maria vrouw van Goede raad
van liefde, trouw en goede daad
wees ook voor ons een middelaar
mocht ons iets overkomen.
Een voorbeeld van huwelijkstrouw,
een toonbeeld van de ware vrouw,
Een beeld van de echte mens,
vervulling van Gods dromen. 
Maria, de liefste moeder
(Melodie: O heiland open wijd de poort)  
Josef, trouwe en bescheiden echtgenoot
(Melodie.: God groet u of Ik wil mij gaan vertroosten)  
Maria, vrouw van vlees en bloed,
U hoorde eens het “Wees gegroet.”
U bent gekozen, wat een eer,
tot moeder van de lieve Heer.

U was altijd God toegewijd
een toonbeeld van menslievendheid.
De eerste mens echt zonder kwaad
de eerste sinds de mens bestaat.

Ook zocht de Heer een vader uit.
Sint Joseph nam u tot zijn bruid.
In dat volmaakt en hecht gezin
kwam God nu zelf de wereld in.

U ging toen saam naar Betlehem
en weer klonk daar een eng’lenstem:
“Eer zij aan God en vreed’ op aard
dankzij het kind dat is gebaard.”

U bracht het kind met liefde groot
U was Hem trouw tot in de dood.
U bent de liefste moeder ooit
God heeft zijn schepping nu voltooid.

U bent nu moeder van de kerk
Wij zetten voort Zijn levenswerk.
Door uw gebed voor ieder kind
voelen wij ons door God bemind. 
Wij willen hem bezingen, Sint Joseph, trouwe man,
hij was een onbekende, maar wel van Davids stam.
Hij is beroemd geworden, want God die koos hem uit:
Hij mocht Maria nemen tot zijn geliefde bruid.

Hij was eerst nog vol twijfel: haar kind was niet van hem
Hij wilde van haar weggaan, maar hoorde toen een stem.
Een engel is verschenen, en stelde hem gerust:
Hij mocht Maria trouwen en deed dat toen bewust.

Hij heeft sindsdien zijn zorgen steeds aan zijn vrouw gewijd.
Sint Joseph werd al spoedig met Jezus’ komst verblijd.
Hij ging toen naar de tempel en droeg het kind daar op,
het huis van Jezus’ Vader, de hemel in de knop.

Hij bleef trouw en bescheiden, een goede echtgenoot,
hardwerkend en met liefde, zo bracht hij Jezus groot.
Maar toen zijn Zoon twaalf jaar was en naar de tempel mocht,
toen hebben beide ouders heel lang naar hem gezocht.

Sint Joseph heeft toen nog eens in stilte nagedacht
en Jezus vastberaden naar huis terug gebracht.
Hij groeide op in wijsheid en gunst bij God en mens
en stond aan Jozefs sterfbed, met deze grote wens:

Dat God hem zou belonen voor al zijn harde werk,
en wij zijn naam vereren in heel Gods wereldkerk.
Sint Jozef blijft ons voorbeeld van goede echtgenoot,
van vaderlijke liefde en hulp in alle nood.